Fen Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Görüşleri ve Öğretimleri Nasıldır? Bir Sınıf İçi Araştırması

Oktay Aslan, Mehmet Fatih Taşar

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, fen öğretmenlerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerini incelemek ve bu görüşlerin onların sınıf içi uygulamalarını nasıl etkilediğini belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları Türkiye’deki bir büyükşehirde görev yapmakta olan 74 fen öğretmenidir. Öğretmenlerin bilimin doğası hakkındaki görüşleri, literatürde kısaca VOSTS olarak bilinen Bilim-Teknoloji-Toplum anketinden seçilmiş olan 18 madde ile değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerini sınıf uygulamalarına nasıl yansıttıklarını belirlemek amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak durum çalışmasına alınan beş öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ve sınıf içi gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Veri analizleri sonucunda, katılımcı öğretmenlerin bilimin doğasının birçok boyutu hakkında naif görüşlere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin bu görüşlerinin sınıf uygulamalarına doğrudan etki etmediği görülmüştür. Katılımcı fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını belirleyen en önemli etkenlerin başında algılanan müfredat, okul idarecileri, öğrenci ve velilerin istek ve beklentileri ile sınav sistemi gösterilebilir

ANAHTAR KELİMELER

Bilimin doğası, sınıf uygulamaları, fen öğretmenleri, çoklu durum çalışması

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.