Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Petek Aşkar, Sacide Güzin Mazman

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Tsai (2009) tarafından geliştirilen “Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri”’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışma çevrimiçi bilgi arama stratejileri envanterini web üzerinden ve kâğıt-kalem tabanlı olarak yanıtlayan 788 kişiyle yürütülmüştür. Ölçeğin çeviri çalışmasından sonra, geçerlik çalışmaları için birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, güvenirlik çalışmaları için ise cronbach alpha katsayısı ve McDonald’ın omega katsayısı hesaplanmıştır. Toplamda 25 madde ve 7 faktörden (“kaybolma”, “değerlendirme”, “amaçlı düşünme”, “temel fikirleri ayırt etme”, “deneme yanılma”, “kontrol” ve “problem çözme”) oluşan envantere ilişkin modelin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda iyi uyum gösterdiği bulunmuştur. Ölçeğin tümünün Cronbach Alpha katsayısı .910, konjenerik ölçümler için daha uygun sonuçlar verdiği ifade edilen McDonald’ın (omega) katsayısı ise .942 olarak hesaplanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çevrimiçi Bilgi Arama, Bilgi Arama Stratejileri, Geçerlik, Güvenirlik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.