Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları

Gökhan Kahveci, Zülfü Demirtaş

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin “Örgütsel Sessizlik” algılarını belirlemektir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ İli’nde 2009-2010 öğretim yılında eğitim- öğretim faaliyetlerine devam eden ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 20 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 444 okul yöneticisi ve öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; cinsiyet değişkeni açısından kadın katılımcıların örgütsel sessizlik algılarının daha yüksek olduğu, branş değişkeni açısından “Dil (Türkçe ve İngilizce)” grubunda bulunan katılımcıların diğer branşlarda bulunan katılımcılara oranla daha fazla sessiz kaldığı, çalışılan okuldaki hizmet süresi değişkeni açısından 6-10 yıl okul kıdemine sahip katılımcıların algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaş ve öğretmenlikteki hizmet süresi değişkenleri açısından ise katılımcıların örgütsel sessizlik algıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Sessizlik, ilköğretim okulu, örgütsel sessizlik, işgören

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.