Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri

Halil Öztürk, Volkan Şahin, Sezgin Vuran, İlyas Gürses

ÖZ

Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin mesleki çalışmalarında karşılaşabilecekleri etik ikilem örneklerini çözümlerken izledikleri adımları, çözümleme biçimlerini ve bu ikilem durumlarına yönelik bakış açılarını belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya özel gereksinimli çocukların devam ettiği farklı kurumlarda görev yapan özel eğitim alanında çalışan 15 öğretmen katılmıştır. Nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması deseniyle gerçekleştirilen çalışmanın verileri etik ikilem senaryoları ve bu senaryolara ilişkin oluşturulan yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Etik İlkeler Kılavuzunda yer alan 10 başlık altında betimsel analiz tekniğiyle temalandırılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular her bir tema altında katılımcı davranışları gösterecek şekilde görselleştirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin karşılaşabilecekleri etik ikilem durumlarına çözümler üretebildikleri, meslektaşları için öneriler verebildikleri ve sonuçları değerlendirebildikleri ortaya konmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Meslek etiği, Etik ikilem, Özel eğitim alanında çalışan öğretmen, Senaryo


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2024.12584

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.