Sınıf, Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Özyeterliklerini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Gülbir Gür, Jale Çakıroğlu, Yeşim Çapa Aydın

ÖZ

 Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin özyeterlik inançlarını yordayan değişkenleri incelemektir. Veriler, Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve öğretmenlik tecrübesi,performanslarından yaşadıkları doyum, meslektaş, veli ve idari personelden aldıkları destekve okul tarafından kendilerine sağlanan kaynaklar gibi değişkenleri belirlemek amacıylasorulan sorular yardımıyla toplam 383 fen bilgisi, sınıf ve matematik öğretmenindentoplanmıştır. Veriler, hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar,performanslarından yaşadıkları doyumun öğretmenlerin öğretim stratejilerine, sınıfyönetimine ve öğrenci katılımına yönelik özyeterliklerini etkilediğini, fakat cinsiyetin,branşın ve öğretmenlik tecrübesinin özyeterliği etkilemediğini göstermiştir. Ayrıca, ailedesteğinin ve okul tarafından sağlanan kaynakların öğrenci katılımına yönelik özyeterliğinietkilediği bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER

özyeterlik, öğretmen özyeterliği, özyeterlik kaynakları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.