Farklı Uyruklardan Öğrencilerin Uyum Sınıfında Bireysel ve Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunları Hakkındaki Öğretmen Görüşleri

Kerem İçel, Gürbüz Ocak, Emine Akkaş Baysal

ÖZ

Çeşitli nedenlerle farklı ülkelerden Türkiye'ye göç eden yabancı ailelerin çocuklarının yaşadıkları çeşitli sorunlar son zamanlarda öğrenme ortamlarında sıklıkla tartışılmaktadır. Bunlar arasında bireysel farlılıklar, kültürel farklılıklar ve okuldaki dil sorunları gibi birincil sorunlar daha çok öne çıkmaktadır. PICTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi) projesi (2016-günümüz), Türkiye'de yaşayan Suriyeli geçici koruma kapsamındaki öğrencileri Türk eğitim sistemine entegre etmek için UNICEF ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Bu araştırma, PICTES projesi kapsamında açılmış bir uyum sınıfında yer alan farklı uyruklara mensup öğrencilerin kültürel farklılıklarından kaynaklanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül tek durum deseni kullanılmış olan bu araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma verileri, Afyonkarahisar ilinde birleştirilmiş uyum sınıfına sahip bir ilkokuldan toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler uyum sınıfında dil farklılığının temel kültürel farklılık olduğunu ve öğrencilerin Türkçe öğrenmeye isteksiz olduklarını belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar, öğrenciler arasında saldırganlık, yalan söyleme, şiddet, uyruklarına göre gruplaşma eğiliminin olduğunu, okula uyum sorunlarının yaşandığı ve ailelerin işbirliğinden kaçındıklarını belirtmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilere eğitim vermede, kültürel farklılıkları gidermede ve yabancı ailelerle işbirliği kurmada mesleki gelişime ihtiyaçlarının olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin uyum sınıfında Türkçe konuşma ihtiyacı hissetmedikleri için ana dillerinde konuşma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Mülteci, Geçici koruma, Yabancı uyruklu öğrenci, Uyum sınıfı, Kültürel farklılıklar


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2024.12536

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.