Öğretmenlerin Liderlik Özyeterliği ile Okul Müdürü Olma İstekleri Arasındaki İlişkide Liderlik Etme Motivasyonun Aracılık Rolü

Gökhan Arastaman, Tuncer Fidan, Pınar Ayyıldız

ÖZ

Okul liderliği için adayların nasıl ortaya çıktıkları ve hangi etkenlerin doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunun ortaya konması önemlidir. Bu çalışma liderlik özyeterliği ve okul müdürü olma istekliliği arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide liderlik etme motivasyonun aracılık etkisini incelemektedir. Ayrıca bireysel ve çevresel değişkenler de kontrol değişkenleri olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada, kesitsel yordama deseni kullanılmıştır. Ankara'daki 386 lise öğretmeninden toplanan verilerin analizinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Sonuçlar, cinsiyet ve yöneticilik deneyiminin müdür olma isteği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Kısıtlayıcı kurumsal çevrenin müdür olma isteği üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur, ancak rol belirsizliğinin olumsuz, liderlik prototiplerinin ise olumlu bir etkisi vardır. Çalışmanın ana bulgusuna göre liderlik özyeterliği müdür olma isteğini liderlik etme motivasyonu aracılığıyla etkilemektedir. Çalışmanın bulgularına dayalı olarak okul müdürlüğü konusunda cesaretlendirmek için kadın öğretmenlere pozitif ayrımcılık uygulanması, okul müdürlerinin görev tanımlarında yer alan faaliyetlerin öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarına dahil edilmesi, öğretmenlerin yönetim görevlerine katılabilecekleri mekanizmaların geliştirilmesi, okul müdürlüğünün öğretmenlikten bağımsız ayrı bir statüye kavuşturulması, eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü mezuniyetinin okul müdürü seçme ölçütlerinden birine dönüştürülmesi ve eğitim yönetimi sertifika program içeriklerinin ağırlığın liderlik konularına verilecek şekilde tasarlanması önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul müdürü olma isteği, Liderlik özyeterliği, Liderlik etme motivasyonu, Kurumsal çevre, Rol belirsizliği, Liderlik prototipleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.12225

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.