Farklılaştırılmış Sosyal Bilgiler Öğretimi Aracılığıyla Mülteci Öğrencilerin Sosyal Uyum Süreçlerinin İyileştirilmesi

Burcu Sel, Tuğba Dönmez, Mehmet Arif Bozan

ÖZ

Günümüz sınıflarında giderek artan farklılıklar ve keskin heterojen tabakalaşma öğretim süreçlerinin farklılaştırılmasına duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Özellikle son dönemde göçün etkisiyle birlikte yaşanan eğitsel değişimlerle birlikte farklılaştırılmış öğretim daha önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda mevcut araştırmada sosyal bilgiler dersinde farklılaştırılmış öğretim uygulamalarıyla mülteci öğrencilerin sosyal uyum sürecinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Eylem araştırması yönteminden yararlanılarak gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı günlüğü, yarı yapılandırılmış görüşme, sosyometri formu ve alan notlarından yararlanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın odağını beş mülteci öğrenci, çalışmanın bağlamını ise mülteci öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği sınıf ortamı oluşturmaktadır. Bu süreçte sosyal bilgiler dersi kapsamında içerik, ortam, ürün ve süreç farklılaştırılarak; farklılaştırılmış öğretim yaklaşımlarından ilgi merkezleri, giriş noktaları, okuma çemberi ve katlı öğretimden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler MAXQDA 2020 ve Group Dynamics programlarından yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada farklılaştırılmış öğretim yaklaşımına uygun olarak hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin sosyometrik statülerini iyileştirerek sosyal uyum süreçlerini desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Farklılaştırılmış öğretim, Mülteci eğitimi, Sosyal bilgiler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.12211

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.