Anahtar Kelime Oyunlarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Akıcı Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi

Emrah Kultas, Mustafa Ulusoy

ÖZ

Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerini, metinlerde yer alan anahtar kelimeler kullanılarak araştırmacı tarafından oluşturulan Anahtar Kelime Oyunlarının (AKO) etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntemin kullanıldığı araştırmada, ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde Van ilinin merkez ilçelerinin birinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, aynı ilçede bulunan iki farklı ilkokulda 4. sınıfa devam eden 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde ‘Yanlış Analizi Envanteri’, ‘Okuduğunu Anlama Soru Ölçeği’ ve ‘Çok Boyutlu Akıcılık Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri açısından bakıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Akıcı okuma becerileri açısından bakıldığında ise öğrencilerin doğru okuma ve prozodik okuma düzeyleri açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık elde edilirken; okuma hızları açısından anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Anahtar Kelime Oyunları (AKO) kullanılarak kelime öğretimi yapılan deney grubu öğrencilerinin; mevcut Türkçe dersi öğretim programına (2019) bağlı olarak kelime öğretimi yapılan kontrol grubunda yer alan öğrencilere göre okuduğunu anlama ve akıcı okuma düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuduğunu anlama, Akıcı okuma, Kelime oyunları, Okuma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.12152

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.