Öz Yeterlilik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Sosyal Destek Algısı Aracı Rol Oynar mı?

Mustafa Yüksel Erdoğdu

ÖZ

Bu çalışmada, öz yeterlilik ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide sosyal desteğin aracılık rolü incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan üç liseden 521 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar küme örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Araştırmada öz yeterlilik, yaşam doyumu ve algılanan sosyal destek ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada modelin aracılık etkileri PROCESS Macro üzerinden yapılmış ve "Model 6" kullanılmıştır. Sosyal destek ile öz yeterlilik ve yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sosyal desteğin kız öğrencilerde aile, arkadaş ve öğretmen desteği birlikte olduğunda öz yeterlik ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide aracı rolü olduğu, erkek öğrencilerde ise sadece arkadaş desteği ile aile desteği birlikte olduğunda aracı rolü olduğu bulunmuştur. Bunlara ek olarak, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla aile ve arkadaş desteği algıladıkları, başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha fazla sosyal destek gördükleri, daha yüksek öz-yeterlik ve yaşam doyumuna sahip oldukları bulunmuştur. Son olarak, gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha fazla öğretmen desteği algıladıkları ve daha yüksek öz-yeterliğe sahip oldukları gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öz yeterlilik, Algılanan sosyal destek, Yaşam doyumu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2024.12038

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.