Güçlendirici Liderlik, Destekleyici Çalışma Ortamı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) Örneği

Ayşe Akdeniz, Mehmet Korkmaz

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri müdürlerinin güçlendirici liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide destekleyici çalışma ortamının aracı rolünü incelemektir. Araştırmanın örneklemini Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli küme örnekleme yöntemine göre belirlenen 428 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma ilişkisel tarama modeli üzerinden yürütülmüştür. Verilerinin toplanmasında, Okul Müdürü Güçlendirici Liderlik Ölçeği, Destekleyici Çalışma Ortamı Algısı Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon katsayıları (r) hesaplanmış; güçlendirici liderliğin ve destekleyici çalışma ortamı algısının örgütsel bağlılık üzerindeki doğrudan yordayıcılığı ile güçlendirici liderliğin destekleyici çalışma ortamı algısı aracılığında öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki dolaylı yordayıcılığını belirlemek için regresyon ve yol analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre güçlendirici liderlik, öğretmenlerin destekleyici çalışma ortamı algılarının ve örgütsel bağlılıklarının pozitif ve anlamlı bir yordayıcısıdır. Bununla birlikte öğretmenlerin destekleyici çalışma ortamı algılarının örgütsel bağlılıklarını pozitif ve anlamlı bir biçimde yordadığı sonucuna da ulaşılmıştır. Aynı zamanda araştırmada, öğretmenlerin örgütsel bağlılığında güçlendirici liderlik yalnız başına toplam varyansın %27’sini açıklarken destekleyici çalışma ortamı algısının modele dâhil olması ile açıklanan varyans %37 çıkmıştır. Araştırmanın bulgularından yola çıkarak öğretmenlerin örgütsel bağlılığını artıran güçlendirici liderlik davranışlarının bu etkiyi öğretmenlerin destekleyici çalışma ortamına yönelik algıları üzerinden gerçekleştirdiği söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Güçlendirici liderlik, Örgütsel bağlılık, Öğretmen liderliği, Destekleyici çalışma ortamı, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Rehber öğretmen (Psikolojik danışman), Özel eğitim öğretmeni


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11998

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.