Ortaokul Öğrencilerinin COVID-19 Küresel Salgın Süreci Sonrası Eğitim İhtiyaçlarının Destekleyici Program Bağlamında İncelenmesi

Harun Şahin, Sibel Günal Şahan

ÖZ

COVID-19 küresel salgın süreci sağlık, ekonomi, eğitim gibi pek çok alanı değişken oranlarda etkilemiştir. Eğitim özelinde ise aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkede geçici olarak okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim programlarıyla senkron ya da asenkron biçimlerde sürdürülmeye çalışılmıştır. Nitekim insanlığın maruz kaldığı bu süreçte öğrenciler pek çok riskle karşı karşıya kalmışlar ve bu riskler öğrenciler üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur. Okulların yeniden yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte küresel salgın sürecinin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri de açık açık belirginleşmeye başlamıştır. Bu araştırma ile, okul rehber öğretmenlerinin ve sınıf rehber öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak, Delphi tekniği kullanılarak küresel COVID-19 salgını sonrasında öğrencilerin okulda değişen ihtiyaçlarının belirlenebilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik destekleyici eğitim programları aracılığıyla çözümler ortaya konulabilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak yürütülmüştür. Veriler Delphi tekniğine uygun olarak üç aşamada toplanmış ve analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, öğrencilerin teknoloji bağımlılıklarının ve asosyallik eğiliminin arttığı, dikkat sürelerinin kısaldığı, temel okul becerilerinde ve iletişim becerilerinde zayıflamaların olduğu saptanmıştır. Bununla beraber öğrencilerin ağırlıklı olarak kaygı bozukluğu yaşadıkları ve okul motivasyonlarının düştüğü belirlenmiştir. Bu bağlamda psikososyal ihtiyaçlarda artış olduğu görülmüştür. Destekleyici program etkinlikleri olarak ise bazı okullarda sosyal-kültürel ve eğitsel çalışmaların yapılmaya çalışıldığı ancak katılımın ve imkânların sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Destekleyici eğitim programlarının tüm okullarda, tüm öğrencilere ulaşabilecek şekilde planlanması için gerekli olanakların merkez otoritelerce sağlanması olumsuzlukların aşılmasında etkili olabilir.

ANAHTAR KELİMELER

COVID-19 ,Küresel salgın etkisi, Öğrenci ihtiyaçları, Destekleyici program, Psikososyal ihtiyaçlar, Delphi tekniği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11976

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.