Öykü Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Tutumlarına ve Yaratıcı Yazma Becerilerinin Gelişimine Etkisi

Tuncay Türkben, Havva Karaca

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı, öykü temelli öğrenme yaklaşımı ile bütünleştirilmiş yaratıcı yazma uygulamalarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin yazma tutumları ve yaratıcı yazma becerileri üzerine etkisini incelemektir. Araştırma, karma yöntem araştırma desenlerinden yakınsayan paralel desen yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda yarı-deneysel modellerden biri olan ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu modelden, nitel boyutunda ise nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmasından yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Aksaray ilinde iki farklı devlet okulunda 6. sınıfa devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma deney grubunda 27, kontrol grubunda 27 öğrenci olmak üzere toplam 54 öğrenciyle yürütülmüştür. Eğitim süreci boyunca deney grubunda yer alan öğrencilerle öykü temelli öğrenme yaklaşımı ile bütünleştirilmiş yaratıcı yazma uygulamaları yapılırken kontrol grubundaki öğrencilerle mevcut ders kitabındaki yazma etkinlikleri ile öğretim sürdürülmüştür. Uygulama 8 hafta sürmüştür. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yaratıcı yazma başarılarını ölçen ön test ve son testler “Yaratıcı Yazma Değerlendirme Ölçeği”, yazmaya yönelik tutumları ise “Yazma Tutum Ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Araştırmada nicel olarak elde edilen veriler betimsel istatistiklerin yanı sıra (Bağımsız) Örneklemler t-testi, Mann Whitney U, Wilcoxon Sıralı İlişkiler Testi, Kovaryans Analizi (ANCOVA); yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilen nitel veriler ise içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda öykü temelli öğrenme yaklaşımı ile bütünleştirilmiş yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öykü temelli öğrenme yaklaşımı, Yaratıcı yazma, Yazma tutumu, Ortaokul 6. sınıf öğrencileri, Karma yöntem


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11832

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.