Yapılandırmacı Yaklaşım Uygulamalarının Karma-Meta Yöntemiyle İncelenmesi

Veli Batdı

ÖZ

Bu araştırmada, yapılandırmacı yaklaşımın etkililiğinin karma-meta yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Meta-analiz ve meta-tematik analizler yaparak araştırma konusunu iki boyutta irdelemeyi ve kapsamlı sonuçlar ortaya çıkarmayı içeren karma-meta yöntemi bağlamında, alanyazın taramaları sonucunda nicel (meta-analiz) ve nitel (meta-tematik analiz) çalışma bulguları elde edilmiştir. Belirli kriterler doğrultusunda ve belli veri tabanlarından taranan nicel çalışmalar MetaWin ve CMA 2.0 programıyla analiz edilmiş ve ders alanı, öğretim kademesi, uygulama süresi ve örneklem büyüklüğü şeklinde moderatör analizleri de gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, çalışmaların etki büyüklüklerinin akademik başarı ve ilgili moderatörler açısından geniş düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Nitel çalışmalar ise Maxqda programıyla analiz edilerek yapılandırmacı yaklaşımın teknoloji, iş birliği ve 21. yüzyıl becerileriyle ilişkisine ve ilgili uygulamalardaki problemler ve çözüm önerilerine yönelik temaların oluştuğu görülmüştür. Nitel bulgular da yapılandırmacı yaklaşımın pozitif yönde etkisinin ağırlıklı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, yapılandırmacı uygulamaların farklı kademe, ders alanı, uygulama süresi ve örneklemlerde genel bağlamda pozitif yönde etki ettiğini ve öğrenme sonuçlarını iyi düzeyde etkilediğini yansıtmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yapılandırmacı yaklaşım uygulamaları, Akademik başarı, Meta-analiz, Meta-tematik analiz, Karma-meta yöntemi, Etki düzeyi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11774

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.