Dağıtımcı Liderlik ve İş Doyumu İlişkisinin İncelenmesi: Öğretmen Özyeterliği ve İşbirliğinin Aracı Rolleri

Bahar Yakut Özek, Hilal Büyükgöze

ÖZ

Mevcut araştırmada, ulusal ve uluslararası alanyazına dayalı olarak, okul müdürünün öğretmenler tarafından algılanan dağıtımcı liderlik davranış ve uygulamaları ile öğretmen iş doyumu arasındaki ilişkide öğretmen özyeterliği ve işbirliğinin aracı rolünü belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, Türkiye genelindeki öğretmenleri temsil edecek şekilde Uluslararası Öğretim ve Öğrenim Anketi (TALIS) 2018 verisi üzerinde yol analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, (1) dağıtımcı liderliğin öğretmen iş doyumunun güçlü bir yordayıcısı olduğunu, (2) öğretmen özyeterliği ve işbirliğinin dağıtımcı liderlik ile iş doyumu arasındaki ilişkiye istatistiksel ve pozitif yönde aracılık ettiğini ve (3) çalışmada önerilen kavramsal modelin öğretmen iş doyumundaki toplam varyansın %45’ini açıkladığını göstermiştir. Bu araştırma ile öğretmenlerin okuldaki karar verme süreçlerinde söz sahibi olması ve kendilerine sorumluluk verilmesi durumunda iş doyumlarının daha yüksek olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Dağıtımcı liderlik, Öğretmen özyeterliği, Öğretmen işbirliği, İş doyumu, Okul liderliği, TALIS 2018, Türkiye


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11759

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.