Sosyal Bilgiler Dersi Güncel Olay Öğretiminde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması

Ahmet Sağlamgöncü, Handan Deveci

ÖZ

Öğrencilere temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırarak onları toplumsal yaşama hazırlayan en önemli derslerden biri Sosyal Bilgilerdir. Güncel olaylar, Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin toplumu yakından tanımaları için kullanılan en önemli toplumsal kaynaklardandır. Sosyal Bilgiler dersi güncel olay öğretimi sırasında öğrenci katılımını sağlayan çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir. Sosyal Bilgiler dersi güncel olay öğretiminde aktif öğrenme tekniklerinin kullanılması öğrencilerin toplumsal yaşamda gerçekleşen olayları ve Sosyal Bilgiler dersini anlamlandırmalarına önemli katkılar sağlar. Bu araştırmanın amacı güncel olayların aktif öğrenme teknikleriyle ele alındığı Sosyal Bilgiler ders sürecini ortaya koymak ve sürece yönelik öğrenci ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde 5. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ve bu öğrencilerin Sosyal Bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları, gözlem formu, araştırmacı, öğretmen ve öğrenci günlüğü, uygulama sürecine ilişkin video kayıtları ve öğrenci ürünleri kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler dersinde aktif öğrenme teknikleriyle ele alınan güncel olay öğretiminin öğrencilerin derse aktif bir biçimde katılmalarını, Sosyal Bilgiler dersine ve güncel olaylara ilgi duymalarını, gerçek yaşama hazırlanmalarını ve gündemi takip etme alışkanlığı kazanmalarını sağladığı bulguları elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler dersinde aktif öğrenme teknikleriyle ele alınan güncel olay öğretimi öğrencilere Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, araştırma, empati, eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı becerileri ile duyarlılık, çalışkanlık ve adalet değerleri kazandırmaktadır. Araştırma sonunda, ulaşılan sonuçlara dayalı olarak uygulamaya ve araştırmaya yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal bilgiler eğitimi, Güncel olay, Güncel olay öğretimi, Aktif öğrenme, Eylem araştırması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11723

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.