İlkokulda 5E Öğrenme Modeli Destekli Matematik Dijital Çalışma Yaprakları: Bir Durum Çalışması

Seher Esen, Sümeyra Geçer, Hatice Çetin

ÖZ

Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının GeoGebra ile hazırlanan 5E öğrenme modeli destekli dijital çalışma yapraklarına (5E-DÇY) ilişkin görüşlerini ve uygulamalarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırma kapsamında 6 sınıf öğretmeni ve 6 sınıf öğretmeni adayıyla 5E-DÇY’ye ilişkin yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri adayları tarafından hazırlanan 10 adet 5E-DÇY doküman olarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, tümevarımcı analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda katılımcılar 5E-DÇY’nin hazırlama sürecine değinerek dijital özelliklerine, yapılandırmacı ve çağdaş yaklaşıma uygunluğuna vurgu yapmışlardır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda 5E-DÇY’nin matematiği somutlaştırdığı, dikkat çekici olduğu, tasarruf sağladığı, öğrenme-öğretme sürecini etkin kıldığı, kavram yanılgılarını gidermeye ve bireysel, yaparak-yaşayarak öğrenmeye yardımcı olduğu ve öğretmenlere mesleki anlamda katkı sağladığı şeklinde avantajlarının olduğu belirtilmiştir. Ayrıca katılımcılar teknolojik imkansızlıklardan, öğretmen ve öğrencinin hazırbulunuşluklarının yetersizliğinden, kontrol ihtiyacından ve etkileşimi engelleyerek öğrencileri bireyselleştirdiğinden söz ederek dezavantajlarına değinmişlerdir. 5E-DÇY’yi sınıflarında kullanan sınıf öğretmenlerinin bu deneyimlerine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. 5E-DÇY’nin manuel çalışma yapraklarına göre daha ekonomik ve sürdürülebilir olduğuna, ilgi çekici, eğlenceli, keşfedici ve aşamalı öğrenme ortamı sunduğuna, dijital çağa ve yeni nesle uygunluğuna vurgu yapılmıştır. Hazırlama sürecinde 5E öğrenme modelinin en çok derinleştirme ve keşfetme aşamalarında zorlandıklarını ifade eden katılımcılar, en keyif aldıkları aşamanın yine derinleştirme ve keşfetme aşamaları olduğunu belirtmişlerdir. 5E-DÇY’nin içerikleri incelendiğinde ise her aşamada farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı ve farklı teknolojik materyallerden faydalanıldığı görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Dijital çalışma yaprağı, 5E öğrenme modeli, GeoGebra, Matematik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11645

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.