Keman Eğitiminde Entonasyon Gelişimine Yönelik Hazırlanan Öğretim Programının Etkililiği

Caner Kalender, Dolunay Akgül Barış

ÖZ

Bu araştırmada, öğrencilerin duruş-tutuş bozukluklarının giderilmesi ve sağ el-sol el becerilerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan öğretim programının, öğrencilerin entonasyon becerilerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Müzik Öğretmenliği Lisans Programı 1-2 sınıf düzeyi hedef alınarak hazırlanan öğretim programı, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü MEABD’da eğitim gören 6 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada açımlayıcı sıralı karma yöntem kullanılmış olup, nicel boyutta tek grup öntest-sontest deneysel desen uygulanmış, nitel boyutta ise yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Deney grubuna haftada bir saat olmak üzere on üç hafta hazırlanan öğretim programı uygulanmıştır. Programın etkililiği birinci pozisyonda entonasyon doğruluğu, hız değişkenine göre entonasyon doğruluğu ve I-III pozisyon geçişli çalmada entonasyon doğruluğu olmak üzere üç görev üzerinden incelenmiştir. Bu amaçla belirlenen etüt ve egzersizler uygulama öncesinde ve sonrasında stüdyo ortamında öğrenciler tarafından seslendirilmiş, bilgisayar ortamında kaydedilen dosyalardaki entonasyon hataları Melodyn Studio 4.0 paket programı ile sayısal verilere dönüştürülmüştür. Öntest-sontest sonuçları arasındaki anlamlılık düzeyinin hesaplanabilmesi için 8772 notalık kayıt analiz edilmiş, SPSS programından yararlanılarak Wilcoxon İşaretli Sıralar testi uygulanmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan analizlere göre her üç görevde öğrencilerin entonasyonlarında anlamlı düzeyde gelişim tespit edilmiştir. Nitel boyutta alınan öğrenci görüşlerinin de bu sonuçları desteklediği görülmüş, öğrenciler uygulama sonrasında entonasyonlarında ve keman çalma becerilerinde gelişim olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak duruş-tutuş bozukluklarının giderilerek düzenli teknik egzersiz yapılmasının ve keman çalma becerilerinin geliştirilmesinin kemanda entonasyon gelişiminde etkili olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Keman eğitimi, Keman çalma tekniği, Entonasyon, Bireysel çalgı öğretim programı, Entonasyon geliştirme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11530

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.