Oryantiring Uygulamalarının 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Harita Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi

Murat Ayuldeş, Yavuz Akbaş

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan oryantiring uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve harita okuryazarlık düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırma, deneysel bir sürecin içine nitel yaklaşımın gömüldüğü karma araştırma yöntem desenlerinden biri olan, deneysel (müdahale) desene dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu, Erzurum ili Pasinler ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 6. sınıftaki 53 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada bir deney grubu (n= 26), bir de kontrol grubu (n= 27) yer almaktadır. Deney grubunda “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında yer alan konuların öğretimde oryantiring uygulamaları kullanılırken; kontrol grubunda ise öğretim süreci, mevcut programa dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada nicel veriler, Akademik Başarı Testi (ABT) ve Harita Okuryazarlık Testi (HOT), nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. ABT ve HOT deney ve kontrol grubuna ön test ve son test olarak uygulanmış ve analizleri SPSS 22.0 paket programı ile yapılmıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilerin oryantiring uygulamaları ile ilgili görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile alınmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubu arasında, akademik başarı ve harita okuryazarlık düzeyleri açısından ön testte istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı, son testte ise deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Deney grubu ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda, öğrencilerin tamamının oryantiring uygulamaları ile ilgili olumlu düşünceler geliştirdiği görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal bilgiler, Harita, Harita okuryazarlığı, Oryantiring


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11528

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.