Okuma ve Yazma Güçlüklerini Gidermeye Yönelik Sanal Ortamlarda Paylaşılan Etkinlik Sayfalarının Niteliği

Fadime Akgül, Banu Aktürkoğlu

ÖZ

Bu çalışma, okuma ve yazma güçlüklerini gidermeye yönelik sanal ortamlarda paylaşılan etkinlik sayfalarının niteliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın veri kaynağı grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilen 100 adet etkinlik sayfası oluşturmaktadır. Dokümanlara benzeşik örnekleme yoluyla seçilen beş sanal ortamdan ulaşılmıştır. Temel betimsel araştırma türündeki çalışmada veriler “Etkinlik Sayfalarının İçerik Özelliklerini Belirleme Kontrol Listesi’’ ve “Etkinlik Sayfalarının Amaç-Etkinlik Uygunluğu Özelliklerini Belirleme Kontrol Listesi’’ aracılığıyla toplanmıştır. Kontrol listeleri araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen kontrol listelerinin görünüş ve kapsam geçerliği 2 kez uzmanların görüşlerine başvurularak sağlanmıştır. Uzmanların görüşleri Lawshe Tekniği ile değerlendirilmiştir. Kontrol listeleri aracılığıyla birinci araştırmacı tarafından incelenen 100 doküman, araştırmanın güvenilirliğini sağlamak amacıyla, 15 gün ara verildikten sonra aynı araştırmacı tarafından tekrar incelenmiştir. İki inceleme arasındaki uyum, Miles ve Huberman’ın güvenilirlik formülüne göre %98 bulunmuş, yapılan kodlamanın güvenilirliğe sahip olduğu görülmüştür. İki kontrol listesi aracılığıyla elde edilen veriler üzerinde betimsel analiz ve içerik analizi gerçekleştirilmiş; analiz sonuçlarının bir kısmı betimsel istatistik yöntemlerinden yüzde dağılımı kullanılarak, bir kısmı ise düzyazı şeklinde rapor edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, farklı içerik üreticileri tarafından sanal ortamlarda paylaşılan okuma ve yazma güçlüklerini gidermeye yönelik etkinlik sayfalarının, içerik ve amaç-etkinlik uygunluğuna ilişkin gerekli özelliklerin çoğunlukla bulunmaması gerekçesiyle, nitelikli olmadığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Etkinlik sayfaları, Okuma güçlüğü, Özgül öğrenme güçlüğü, Sanal ortam, Yazma güçlüğü


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11514

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.