Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran İlişkileri ile Okula Uyumları Arasındaki İlişkide Öz-Düzenleme Becerilerinin Aracılık Rolü

Fatih Aydoğdu

ÖZ

Bu araştırmada okul öncesi eğitime devam eden mülteci ve mülteci olmayan çocukların akran ilişkileri ve okula uyumları karşılaştırılmıştır. Ayrıca çocukların akran ilişkileri ile okula uyumları arasındaki ilişkide öz-düzenlemenin aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma mülteci 50, mülteci olmayan 70 olmak üzere, okul öncesi eğitime devam eden toplam 120 çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri “Ladd ve Profile Ölçeği”, “Okula Uyum Öğretmen Derecelendirme Ölçeği-Kısa Formu” ve “Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde t testi ve yapısal eşitlik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda mülteci olmayan çocukların akran ilişkilerinin ve okula uyumlarının mülteci çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmanın ilişkisel boyutunda ise, arkadaşlık ilişkilerinin okula uyum ve öz düzenleme becerileri üzerinde ve öz düzenleme becerilerinin okula uyum becerileri üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkileri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öz-düzenleme becerilerinin akran ilişkileri ile okula uyum arasında tam aracı role sahip olduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Akran ilişkileri, Okula uyum, Öz-düzenleme, Aracılık rolü, Mülteci çocuk


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11353

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.