Eğitimde Sosyal Adalet Liderliği ile Okul Aidiyet Duygusu Arasındaki İlişki: Kanonik Korelasyon Analizi

Deniz Baransel Cinar, Funda Nayır

ÖZ

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin okul müdürlerinin, sosyal adalet liderliğine ilişkin algıları ile okul aidiyet duyguları arasındaki ilişkininin incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, Ege Bölgesi'nde bulunan orta ölçekli iki şehir olan Denizli ve Manisa illerindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 264 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özdemir ve Kütküt (2015) tarafından geliştirilen “Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği (SALÖ)” ve Goodenow (1993) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Sarı (2013) tarafından yapılan “Okul Aidiyet Duygusu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ortaöğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin algılarına göre, orta düzeyde okul aidiyeti hissettikleri ve okul müdürlerinin sosyal adalet liderliğine yönelik algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kanonik korelasyon analizi sonucunda, okul aidiyeti duygusu ve sosyal adalet liderliği veri setlerinin yaklaşık %60’lık bir varyans paylaştıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte, sosyal adalet liderliği veri setinde yer alan destek, katılım ve eleştirel bilinç değişkenleri ve okul aidiyeti duygusu veri setinde yer alan aidiyet duygusu ve reddedilme duygusu değişkenleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal adalet liderliği, Okul aidiyeti, Ortaöğretim kurumu, Okul müdürü, Öğrenci, Kanonik korelasyon analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11280

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.