Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli Temelli Uzaktan Eğitimin Akademik Öğrenme Zamanı Üzerine Etkisi

Elvan Esen Akkaya, Burak Güneş, Ayşe Dilşad Mirzeoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitimle yürütülen ortaokul beden eğitimi ve spor dersi fiziksel uygunluk ünitesinde kullanılan bireyselleştirilmiş öğretim modelinin akademik öğrenme zamanına etkisini incelenmektir. Araştırmanın çalışma gurubunu 6. sınıfta beden eğitimi dersine katılan toplam 31 öğrenci (deney:15, kontrol:16) oluşturmaktadır. Araştırmada akademik öğrenme zamanına ilişkin bilgiler Parker (1989) tarafından geliştirilen “Beden Eğitiminde Akademik Öğrenme Zamanı Sistematik Gözlem Aracı” kullanılarak elde edilmiştir. Akademik öğrenme zamanı; ders ortamı-içeriği ve öğrenci katılımı olmak üzere iki temel alan üzerinden incelenmiştir. Deney grubunda dersler bireyselleştirilmiş öğretim modeli kullanılarak, kontrol grubunda ise doğrudan öğretim modeli kullanılarak uzaktan eş zamanlı yürütülmüştür. Araştırma bulguları bireyselleştirilmiş öğretim modelinin doğrudan öğretim modeline göre akademik öğrenme zamanını anlamlı düzeyde artırdığını göstermektedir. Bireyselleştirilmiş öğretim modeliyle yürütülen derslerde akademik öğrenme zamanı %41.99 iken, doğrudan öğretim modeliyle işlenen derslerde ise %23.93 bulunmuştur. Sonuç olarak bireyselleştirilmiş öğretim modeli ile eğitim alan öğrencilerin toplam ders zamanlarının %41.99’unda, doğrudan öğretim modeli ile eğitim alan öğrencilerin ise toplam ders zamanlarının %23.93’ünde uygun fiziksel aktivite davranışı içinde oldukları söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Beden eğitimi ve spor, Bireyselleştirilmiş öğretim, Akademik öğrenme zamanı, Ortaokul, Model


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11194

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.