Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknostres Düzeylerinin Yordanmasında Cinsiyet, TPAB, Okul Desteği ve Mesleki Doyumun Rolü

Erdi Erdoğan, Bülent Akbaba

ÖZ

Modern çağın bir hastalığı olarak adlandırılan teknostres Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitimciler üzerindeki etkisini belirgin biçimde artırmıştır. Bu süreçte sosyal bilgiler öğretmenleri de yoğun olarak teknostres ile karşılaşmaktadır. Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknostres düzeyleri ile cinsiyet, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi [TPAB], okul desteği ve mesleki doyum değişkenleri arasındaki ilişkileri belirleyebilmektir. Araştırma, nicel araştırma yaklaşımına bağlı olup ilişkisel tarama deseniyle tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, ortaokullarda görev yapan 270 sosyal bilgiler öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu, Teknostres Ölçeği, Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Ölçeği (TPACK-deep), Okul Desteği Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği-Kısa Formu’ndan faydalanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı ve hiyerarşik çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, TBAP, okul desteği ve mesleki doyumun sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknostres düzeylerini anlamlı bir biçimde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gelecek araştırmalarda sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknostres düzeylerini azaltmak için okul kültürünün nasıl güçlendirilebileceğine odaklanılabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Teknostres, TPAB, Okul Desteği, Mesleki Doyum


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11183

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.