Roman Annelerin Çocuklarının Okullarıyla İlgili Deneyimleri

Aysel Ateş, Ali Ünal

ÖZ

Bu araştırmada Türkiye’de Romanların yaşadıkları eğitim sorunlarının tespiti ve çözümüne katkıda bulunabilmek için ilköğretim kademesinde çocuğu bulunan Roman annelerin veli olarak çocuklarının okullarıyla ilgili deneyimlerinin anlamını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan fenomenolojik desen kullanılmıştır. Katılımcılar İstanbul’da bir Roman mahallesinde yaşayan on bir Roman annedir. Katılımcılar ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma verileri yüz yüze ve odak grup görüşmeler ile toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Roman annelerin, çocuklarının okulunda sembolik şiddet, ayrımcı ve mikro saldırgan davranışları deneyimledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sembolik şiddet kurumsal olarak, ayrımcı ve mikro saldırgan davranışlar hem okul yönetimi ve öğretmenler hem de Roman olmayan veli ve öğrenciler tarafından uygulanmaktadır. Roman anneler belki de çaresizlikten, eğitimi yaşadıkları yoksul hayattan kurtulmanın yolu olarak görmeye umutsuzca devam etmektedirler.

ANAHTAR KELİMELER

Roman anneler, Roman öğrenciler, Okul, Eğitim, Ayrımcılık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11176

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.