Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Selvanur Çapçı, Mine Canan Durmuşoğlu

ÖZ

Okul öncesi eğitime çok kültürlü bakış açısını entegre etmede en önemli aktör öğretmenlerdir. Öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algılarının belirlenmesi olası müdahale araştırmalarının geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen mevcut araştırma okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algılarının hangi düzeyde olduğunu yaş, doğduğu/yetiştiği bölge, eğitim durumu, mesleki deneyim yılı, öğrenim hayatlarının geçtiği şehrin kültürel çeşitliliği, çok kültürlü eğitim alma ve sınıflarında farklı kültürden çocuk bulunma durumu değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmada nicel yöntemlerden tarama deseni kullanılmıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde MEB’e bağlı resmî kurumlarda görev yapan 280 okul öncesi öğretmeninin çok kültürlü yeterlik algılarının incelendiği çalışmada Başbay ve Kağnıcı (2011) tarafından geliştirilen “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler farkındalık, bilgi ve beceri boyutlarında değerlendirilmiş ve okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü yeterlik algılarının yaşı, doğduğu/yetiştiği bölge ve eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya koyulmuştur. Sonuçlar belirlenen değişkenler çerçevesinde tartışılmıştır ve gelecek araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kültürel çeşitlilik, Çok kültürlü eğitim, Öğretmen yeterlikleri, Okul öncesi eğitim, Çok kültürlü öğretmen yeterlikleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.11046

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.