İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Mükemmeliyetçilik Boyutları: Kaygı, Yaşam Doyumu ve Akademik Başarı ile İlişkileri

Aslı Uz Baş

ÖZ

Bu çalışmanın başlıca amacı, ilköğretim çağındaki çocuklarda mükemmeliyetçilik boyutları ile kaygı, yaşam doyumu ve akademik başarı arasındaki ilişkileri incelemek ve mükemmeliyetçilik boyutlarının kaygı, yaşam doyumu ve akademik başarının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını araştırmaktır. Aynı zamanda mükemmeliyetçilik boyutlarından alınan puanların cinsiyet ve sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.Dört yüz onsekiz çocuk (198 kız, 220 erkek),Uyumlu-UyumsuzMükemmeliyetçilik Ölçeği, Çocuklar İçin Sürekli Kaygı Envanteri ve Öğrenciler İçin Çok Boyutlu Yaşam Doyumu Ölçeği-Kısa Formu’nu yanıtlamışlardır. Sonuçlar, mükemmeliyetçiliğin hatalara duyarlılık ve onay gereksinimi boyutlarının kaygı ile pozitif yönde ve anlamlı olarak, şartlı benlik saygısı ve saplantılı davranış boyutlarının ise yaşam doyumunun tüm alt boyutları, genel yaşam doyumu ve akademik başarı ile pozitif yönde ve anlamlı olarak ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Hatalara duyarlılığın kaygının anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunurken, şartlı benlik saygısı ve saplantılı davranışın yaşam doyumu ve akademik başarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Ayrıca, cinsiyetin hatalara duyarlılık, şartlı benlik saygısı ve saplantılı davranış puanlarında, sınıf düzeyinin ise saplantılı davranış ve onay gereksinimi puanlarında anlamlı farklılaşmalara yol açtığı bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Mükemmeliyetçilik boyutları, kaygı, yaşam doyumu, akademik başarı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.