Fen Eğitiminde Öğrenme Amaçlı Yazmaya Yönelik Yapılan Ulusal ve Uluslararası Lisansüstü Tezlere Ait Bir Sentez Çalışması

Kevser Arslan, Elif Benzer

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, fen eğitiminde öğrenme amaçlı yazmaya yönelik yapılan ulusal ve uluslararası alanda yayımlanan lisansüstü tez çalışmalarının belirlenen ölçütler bağlamında incelenerek analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2010-2020 yılları arasında fen eğitiminde yazmaya yönelik hazırlanan ulusal ve uluslararası lisansüstü tezlere ulaşılmış ve çalışma kapsamına giren 37 ulusal ve 36 uluslararası tez çalışması incelenmiştir. Fen eğitimi alanında yazmaya yönelik hazırlanan tezlerin irdelendiği bu çalışma, bir sentez çalışması olarak yürütülmüş ve bu doğrultuda 73 lisansüstü tez kapsamlı ve eleştirel bir yaklaşımla incelenmiştir. İnceleme sonucunda; ulusal ve uluslararası lisansüstü tezlerin çoğunda fen başarısı, fen tutumu, kavramsal öğrenme ve bilimsel becerilere ilişkin yazma temalarının tercih edildiği, tezlerin çoğunlukla nicel araştırma metotlarından deneysel yöntemlerle yürütüldüğü, en fazla ortaokul düzeyindeki örneklemler üzerinde çalışıldığı, genellikle veri toplama aracı olarak akademik başarı testinden yararlanıldığı ve analiz sürecinde t-testi analizlerine başvurulduğu belirlenmiştir. Ayrıca analiz edilen tez çalışmaları çerçevesinde; fen bilimleri akademik başarısı, tutumu, yazma becerileri, yazma yeterlilikleri, yaratıcı yazma düzeyleri üzerinde yazma faaliyetlerinin olumlu anlamda etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Uluslararası tezlerin; bilim haberleri, mesleki gelişim, teknoloji entegrasyonlu yazma, bilgiyi dönüştürme temalarıyla ulusal tezlerden ayrıştığı tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarından hareketle fen eğitiminde öğrenme amaçlı yazmaya yönelik yürütülen özellikle ulusal alanda bulunan lisansüstü tezlerin farklı açılardan (Bilimsel yöntem, yaklaşım, konu vb.) zenginleştirilerek bu konudaki açığın yapılan çalışmalarla doldurulması önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen eğitimi, Lisansüstü tezler, Öğrenme amaçlı yazma, Sentez çalışması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10943

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.