İlköğretim Öğretmenlerinin BT Okuryazarlık Düzeyleri ve BT’yi Öğretim ve Mesleki Gelişim Amaçlı Kullanımlarının İncelenmesi

Şirin KARADENİZ, Zehra VARIŞ

ÖZ

 


 


Araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin Dinamik BT Okuryazarlık Modeline göre bilgi teknoloji­leri (BT) okuryazarlık düzeyleri ve BT’yi öğretim ve mesleki gelişim amaçlı kullanımları  incelenmiştir. Tarama modeli ile gerçekleştirilen bu araştırmaya Ankara ilinde 22 okulda görev yapmakta olan 459 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin BT okuryazarlıkları, Dinamik BT Okuryazarlık Modelindeki 6 faktör olan problem çözme, analiz ve üretim, iletişim ve metabilişsel, temel bilgi teknoloji­leri, bilgi ve internet, sürdürebilme ve transfer edebilme becerilerini kapsayan bir ölçek ile belirlenmiştir. Bu ölçek geçerlik ve güvenirlik ça­lışmaları yapılarak ilk defa Türkçe’ye uyarlanmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim öğretmenlerinin çoğunluğunun BT’yi öğretim amaçlı 1-3 yıldır kullandıkları ve BT’den mesleki gelişim sağlama amacıyla sıklıkla yararlandıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda BT’yi öğretim amacıyla uzun süredir ve mesleki gelişim amaçlı sıklıkla kullanan öğretmenlerin, BT okuryazarlık düzeylerinin anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu da belirlenmiştir.


 


 

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmenler, BT okuryazarlık, Dinamik BT okuryazarlık modeli, BT kullanımı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.