Ergen Ruh Sağlığının Anne ve Baba Katılımı Açısından Yordanması

Yaşar Kuzucu, Yalçın Özdemir

ÖZ

Bu araştırmanın amacı 15–17 yaş arası ergenlerde anne ve baba katılımının ergen ruh sağlığını ne ölçüde yordadığını belirlemektir. Araştırmaya katılan 401 öğrenci, Türkiye’nin batısında yer alan orta büyüklükte bir şehirde eğitim veren 4 farklı liseden seçilmiştir. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelâsyon katsayısı tekniği ve hiyerarşik regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, algılanan anne ve baba katılımı ile saldırganlık ve depresyon puanları arasında negatif yönde, yaşam doyumu ve benlik saygısı puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Ayrıca regresyon analizi sonuçları, algılanan anne ve baba katılımının ergen ruh sağlığının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, anne ve baba katılımı ile ergen ruh sağlığı kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER

Baba katılımı, anne katılımı, ergenlik, ruh sağlığı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.