Üstün Başarılı Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri, Matematiğe Karşı Motivasyonları ve Düşünme Stilleri

Oylum Akkuş İspir, Zeynep Sonay Polat Ay, Elif Saygı

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, üstün başarılı öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme stratejilerinin neler olduğunu, matematiğe karşı motivasyonlarını ve düşünme stillerini belirleyip bu değişkenleri grup özelliklerine göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye genelinde uygulanan özel bir sınavla seçilen 63 üstün başarılı ortaöğretim öğrencisine “Öğrenmede Özdüzenleme Yetkinlik Algısı Ölçeği”, “Problem Çözerken Bütüncül ve Analitik Düşünme Ölçeği” ve matematiğe karşı motivasyonunu belirlemek için bilgi formu uygulanmıştır. Uygulama sonuçlarına göre çalışma grubunda yer alan üstün başarılı öğrencilerin en çok bilişsel düzenleme stratejilerini kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, matematiğe karşı motivasyonların en çok içsel etmenlerden dolayı arttığı görülmüştür. Düşünme stilleri açısından öğrencilerin homojen bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Ancak öğrencilerin düşünme stratejileri ile özdüzenleme becerileri arasında bir ilişki bulunmamıştır. Özel bir grup olan üstün başarılı öğrencilerin bilişüstü becerilerinin matematik öğrenmeleriyle ilişkilendirilmesine yönelik detaylı nitel araştırmaların yapılması önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Üstün başarılı öğrenciler, özdüzenleyici öğrenme stratejileri, matematiğe karşı motivasyon, düşünme stilleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.