Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Anne-Baba Ergen İlişkisi

Mehmet Bilgin, İrem Şahin, Ahmet Togay

ÖZ

Bu araştırmanın amacı sosyal medya bağımlılığı ile anne-baba ergen ilişkisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya 583 ergen (365 kadın, 218 erkek) katılmıştır. Araştırmada Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMDS) ile Anne-Baba Ergen İlişki Envanteri (PARQ) kullanılmıştır. Anne-baba ergen ilişkisinin sosyal medya bağımlılığını yordayıp yordamadığını test etmek için standart ve aşamalı çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda ergen ile anne-baba arasındaki ilişkinin sosyal medya bağımlılığını yordadığı saptanmıştır. Aile içindeki genel stres, anneyle yaşanan okul çatışması, ebeveynlerin kendi aralarındaki çatışmadan dolayı ergeni kendi tarafına çekme çabaları sonucunda ergenin ortada kalması durumuve mükemmeliyetçilik bilişsel hatası değişkenlerinin sosyal medya bağımlılığını anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak ailede genel stres düzeyi arttıkça, ergenin özellikle annesiyle okulla ilgili çatışma düzeyi yükseldikçe, ebeveynler arasında var olan çatışmadan dolayı anne ve babanın ergeni kendi tarafına çekme çabaları arttıkça ve ergenin mükemmeliyetçilik bilişsel hata düzeyi yükseldikçe ergenin sosyal medya bağımlılığı düzeyinin arttığı söylenebilir. Ruh sağlığı çalışanları; aile içindeki genel stres, ergenin ebeveynleriyle yaşadığı çatışmalar ve anne-babanın ergenden beklentilerine (mükemmel olma, ergeni kendi tarafına çekme gibi) müdahalede bulunarak ergenin sosyal medya bağımlılığı geliştirmesini önleyebilirler.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal medya, Sosyal medya bağımlılığı, Ergen, Anne-baba ilişkisi, Aile yapısı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8202

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.